Archive

Mặc định khi mua gói Log Project, tuỳ vào gói mà bạn mua sẽ có Log Retention khác nhau như: 1 ngày, 7 ngày, 14 ngày, 30 ngày hoặc 90 ngày. Log Retention được chúng tôi định nghĩa là thời hạn lưu trữ log, nếu dòng log có thời gian nằm ngoài Log Retention sẽ được hệ thống chúng tôi xoá đi.

Nếu bạn có nhu cầu lưu trữ dữ liệu log lâu dài hơn những thời gian này, bạn có thể sử dụng tính năng Log Archive để đồng bộ dữ liệu sang vStorage để lưu trữ lâu dài. bạn có thể theo hướng dẫn bên dưới:

  1. Đăng nhập vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vmonitor. Nếu bạn chưa có tài khoản, đăng ký miễn phí tại tại đây.

  2. Chọn thư mục Log.

  3. Chọn Log project.

  4. Chọn tên log project mà bạn muốn thực hiện Archive.

  5. Tại màn hình hiển thị thông tin Log project, tại tab Archive, chọn Archive.

  6. Nhập Archive name theo quy định của chúng tôi. Tên Archive phải dài từ 1 (tối thiểu) tới 63 (tối đa) ký tự. Tên Archive có thể bao gồm chữ cái in hoa, in thường (a-z, A-Z), chữ số (0-9) hoặc dấu gạch ngang. Tên Archive phải bắt đầu bởi một chữ cái và kết thúc bởi một chữ cái hoặc một chữ số.

7. Nhập Filter cho log nếu bạn có nhu cầu chỉ đồng bộ những dữ liệu mà thoả mãn điều kiện này, còn không chúng tôi sẽ đồng bộ tất cả Log của Log Project đang chọn. Bạn có thể nhập điều kiện lọc cho log bằng một trong 2 cách: Suggestion mode hoặc Editor mode. Cách sử dụng 2 phương thức này và chuyển đổi qua lại giữa 2 phương thức đã được chúng tôi mô tả ở các tính năng bên trên, để biết thêm thông tin hãy xem tại Log search.

8. Chọn Destination. Bạn có thể chọn 1 trong 2 nơi dữ liệu log được archive bao gồm: vStorage container hoặc S3 compatible.

  • Select a vStorage container

My container

9. Chọn My container nếu bạn muốn chọn vStorage container đang thuộc sở hữu của tài khoản hiện tại. Hoặc chọn Custom container nếu bạn muốn chọn vStorage container không thuộc sở hữu của tài khoản hiện tại.

10. Chọn một Region. Nếu bạn muốn xem lại thông tin Region và các vStorage project cũng như vStorage container bạn đang có trên hệ thống vStorage, hãy chọn tại Click here to visit vStorage.

11. Chọn một vStorage project trong danh sách các project mà bạn đang có tại Region đã chọn trước đó trên hệ thống vStorage. Nếu cần cập nhập danh sách vStorage project hiện tại, hãy chọn Reload để cập nhập mới nhất.

12. Chọn một vStorage container trong danh sách các container mà bạn đang có tại project đã chọn trước đó trên hệ thống vStorage. Nếu cần cập nhập danh sách vStorage container hiện tại, hãy chọn Reload để cập nhập mới nhất.

13. Nhập Access keySecret key để xác thực thông tin kết nối tới hệ thống vStorage. Bạn có thể tìm thấy Access keySecret key theo hướng dẫn tại Service AccountTruy cập tài nguyên sử dụng tài khoản Service Account.

14. Chọn Select.

Custom container

Last updated