vContainer

Dịch vụ container trên VNG CLOUD là dịch vụ dựa trên Kubernetes đảm bảo hiệu quả cao cho doanh nghiệp bằng cách chạy các ứng dụng container trên Cloud.

Kubernetes quản lý các cụm phiên bản vServer và chạy các vùng chứa trên các phiên bản đó với các quy trình triển khai, bảo trì và mở rộng quy mô. Sử dụng Kubernetes, bạn có thể chạy bất kỳ loại ứng dụng nào được chứa trong cùng một bộ công cụ tại chỗ và trên Cloud.

Kiến trúc Container trên VNG Cloud:


Chủ đề

Last updated