Đổi tên NAT

  • Người dùng login vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vserver/ với region = HCM

  • Tại menu “Public NAT Instance”, tìm và chọn NAT muốn đổi tên

  • Nhấn phải chuột chọn, menu con “Rename

  • Tại màn hình Popup, nhập tên mới cho NAT.

  • Nhấn “Save” để xác nhận thay đổi tên NAT

Last updated