Thông báo và cập nhật

Tài liệu này cung cấp thông tin mới nhất về các tính năng, cập nhật, và sự kiện quan trọng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ File Storage

Tính nắngMô tảNgày phát hànhTài liệu tham khảo

Phát hành dịch vụ File Storage giai đoạn Alpha

Giai đoạn này, sản phẩm, dịch vụ File Storage quản lý bởi VNG Cloud

06-05-2024

Phát hành dịch vụ File Storage giai đoạn Beta

Giai đoạn này, sản phẩm, dịch vụ File Storage quản lý bởi người dùng VNG Cloud

N/A

Last updated