Public location

VNG Cloud hiện tại hỗ trợ 2 public locations là ở Hồ Chí Minh(SYNTT-VN-HCM01) và Hà Nội(SYNTT-VN-HAN01)

VNG Cloud sẽ bổ sung thêm các public location ở các release sau, nhằm giúp các API Test được kiểm tra từ nhiều location khác nhau.

Last updated