Host Origin

Bên cạnh HTTP Origin, S3 Origin, chúng tôi cũng hỗ trợ bạn kết nối trực tiếp đến origin thông qua tên miền được chỉ định trỏ đến một hoặc một cụm server. Cụ thể, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho phép overwrite lại Host Header trước khi gọi đến origin.

Last updated