Danh sách metrics của vLB

Bên dưới là danh sách metrics của vLB mà chúng tôi hỗ trợ bạn:

Metric (Tên metric)

Unit (Đơn vị tính)

Trạng thái

Có/ Không được xuất hiện trong Dashboard mặc định L7

Có/ Không được xuất hiện trong Dashboard mặc định L14

Dimensions

vlb.listener.bin

short

Đang hoạt động

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, listener_id, listener_name

vlb.listener.bout

short

Đang hoạt động

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, listener_id, listener_name

vlb.listener.conn_rate

short

Đang hoạt động

Không

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, listener_id, listener_name

vlb.listener.dcon

short

Đang hoạt động

Không

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, listener_id, listener_name

vlb.listener.dreq

short

Đang hoạt động

Không

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, listener_id, listener_name

vlb.listener.ereq

short

Đang hoạt động

Không

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, listener_id, listener_name

vlb.listener.hrsp_1xx

short

Đang hoạt động

Không

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, listener_id, listener_name

vlb.listener.hrsp_2xx

short

Đang hoạt động

Không

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, listener_id, listener_name

vlb.listener.hrsp_3xx

short

Đang hoạt động

Không

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, listener_id, listener_name

vlb.listener.hrsp_4xx

short

Đang hoạt động

Không

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, listener_id, listener_name

vlb.listener.hrsp_5xx

short

Đang hoạt động

Không

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, listener_id, listener_name

vlb.listener.rate

short

Đang hoạt động

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, listener_id, listener_name

vlb.listener.req_rate

short

Đang hoạt động

Không

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, listener_id, listener_name

vlb.listener.scur

short

Đang hoạt động

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, listener_id, listener_name

vlb.listener.slim

short

Đang hoạt động

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, listener_id, listener_name

vlb.pool.bin

short

Đang hoạt động

Không

Không

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, pool_id, pool_name

vlb.pool.bout

short

Đang hoạt động

Không

Không

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, pool_id, pool_name

vlb.pool.dreq

short

Đang hoạt động

Không

Không

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, pool_id, pool_name

vlb.pool.dresp

short

Đang hoạt động

Không

Không

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, pool_id, pool_name

vlb.pool.econ

short

Đang hoạt động

Không

Không

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, pool_id, pool_name

vlb.pool.eresp

short

Đang hoạt động

Không

Không

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, pool_id, pool_name

vlb.pool.hrsp_1xx

short

Đang hoạt động

Không

Không

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, pool_id, pool_name

vlb.pool.hrsp_2xx

short

Đang hoạt động

Không

Không

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, pool_id, pool_name

vlb.pool.hrsp_3xx

short

Đang hoạt động

Không

Không

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, pool_id, pool_name

vlb.pool.hrsp_4xx

short

Đang hoạt động

Không

Không

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, pool_id, pool_name

vlb.pool.hrsp_5xx

short

Đang hoạt động

Không

Không

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, pool_id, pool_name

vlb.pool.rate

short

Đang hoạt động

Không

Không

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, pool_id, pool_name

vlb.pool.rtime

short

Đang hoạt động

Không

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, pool_id, pool_name

vlb.pool.scur

short

Đang hoạt động

Không

Không

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, pool_id, pool_name

vlb.member.bin

short

Đang hoạt động

Không

Không

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, pool_id, pool_name, member_id

vlb.member.bout

short

Đang hoạt động

Không

Không

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, pool_id, pool_name, member_id

vlb.member.dresp

short

Đang hoạt động

Không

Không

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, pool_id, pool_name, member_id

vlb.member.econ

short

Đang hoạt động

Không

Không

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, pool_id, pool_name, member_id

vlb.member.eresp

short

Đang hoạt động

Không

Không

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, pool_id, pool_name, member_id

vlb.member.hrsp_1xx

short

Đang hoạt động

Không

Không

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, pool_id, pool_name, member_id

vlb.member.hrsp_2xx

short

Đang hoạt động

Không

Không

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, pool_id, pool_name, member_id

vlb.member.hrsp_3xx

short

Đang hoạt động

Không

Không

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, pool_id, pool_name, member_id

vlb.member.hrsp_4xx

short

Đang hoạt động

Không

Không

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, pool_id, pool_name, member_id

vlb.member.hrsp_5xx

short

Đang hoạt động

Không

Không

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, pool_id, pool_name, member_id

vlb.member.rate

short

Đang hoạt động

Không

Không

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, pool_id, pool_name, member_id

vlb.member.rtime

short

Đang hoạt động

Không

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, pool_id, pool_name, member_id

vlb.member.scur

short

Đang hoạt động

Không

Không

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, pool_id, pool_name, member_id

vlb.member.status_down

short

Đang hoạt động

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, pool_id, pool_name, member_id

vlb.member.status_up

short

Đang hoạt động

product: vlb, loadbalancer_id, loadbalancer_name, zone, layer, role, pool_id, pool_name, member_id

Last updated