Xóa Transfer Job

Nếu bạn không còn nhu cầu sử dụng transfer job, hãy thực hiện xóa nó theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào https://datasync.console.vngcloud.vn/

Bước 2:Tại menu bên trái, chọn mục Transfer Job.

Bước 3: Trên danh sách các transfer job đã tạo, hãy chọn một Transfer Job mà bạn muốn xóa.

Chú ý:

Bạn chỉ có thể xóa Transfer Job khi transfer job đang không chạy. Nếu transfer job của bạn đang chạy hoặc trong hàng đợi, hãy thực hiện Dừng chạy transfer job theo hướng dẫn tại Dừng chạy Transfer Job trước khi thực hiện xóa chúng.

Last updated