Phiên bản hỗ trợ Kubernetes

Hiện tại, hệ thống VKS đang cung cấp cho bạn 3 Kubernetes version bao gồm:

Last updated