Bắt đầu với vMonitor Platform

Nếu bạn chưa sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của VNG Cloud (chưa đăng ký tài khoản sử dụng với VNG Cloud), bạn cần đăng ký tài khoản với VNG Cloud Service tại đây để truy cập đến vMonitor. Sử dụng hướng dẫn dưới đây để bắt đầu với vMonitor Platform. Bạn sẽ học cách bắt đầu làm việc với Metrics, Logs hoặc Synthetic thông qua những tính năng mà chúng tôi cung cấp.

Last updated