Chính sách VNG Managed Policy

VNG Managed Policy Là các Chính Sách IAM (IAM Policy) được tạo mặc định bởi hệ thống IAM VNG Cloud. Các Chính Sách này được quản lý bởi chính VNG Cloud nhằm mục đích hỗ trợ người dùng trong việc cài đặt nhanh chóng các quyền truy cập cần thiết cho các tài khoản người dùng IAM đối với các tài nguyên của từng Product cụ thể.

Danh sách VNG Managed Policies

VNG Cloud Managed Policies được quản lý bởi VNG Cloud, nhóm theo các Product/Service được IAM hỗ trợ trong hệ sinh thái VNG Cloud Service như sau:

Product/ServiceVNG Managed PoliciesMô tả

vServer

Bao gồm toàn quyền truy cập đến các tài nguyên thuộc hệ thông vServer

Chỉ bao gồm quyền Đọc (Read) trên các tài nguyên thuộc hệ thống vServer

Bao gồm toàn quyền truy cập đến các tài nguyên thuộc dịch vụ Load Balancer

Chỉ bao gồm quyền Đọc (Read) trên các tài nguyên thuộc dịch vụ Load Balancer

vStorage

Bao gồm toàn bộ quyền truy cập đến các tài nguyên thuộc hệ thống vStorage thông qua publi API

Bao gồm toàn bộ quyền truy cập đến hệ thống IAM của vStorage.

Chỉ bao gồm quyền Đọc (Read) đến các tài nguyên thuộc hệ thống vStorage thông qua publi API

Bao gồm toàn quyền truy cập đến các tài nguyên thuộc hệ thông vStorage

Chỉ bao gồm quyền Đọc (Read) đến các tài nguyên thuộc hệ thống vStorage từ các Client Tool

Chỉ bao gồm quyền Đọc (Read) trên các tài nguyên thuộc hệ thống vStorage

Bao gồm toàn quyền truy cập đến các tài nguyên thuộc hệ thông vStorage từ các Client Tool

Chỉ bao gồm quyền Đọc (Read) đến hệ thống IAM của vStorage.

Bao gồm toàn bộ quyền truy cập đến các tài nguyên thuộc hệ thống vStorage (ngoại trừ các hành động liên quan đến vStorage - Billing system)

vMonitor

Bao gồm toàn quyền truy cập đến các tài nguyên thuộc hệ thông vMonitor

Chỉ bao gồm các quyền liên quan đến việc Push Metric

Bao gồm toàn quyền truy cập đến các tài nguyên thuộc loại Metric (ngoại trừ các action lên quan đến Billing)

Chỉ bao gồm quyền Đọc (Read) đến các tài nguyen Metric.

Bao gồm toàn quyền truy cập đến các tài nguyên thuộc loại Metric

Chỉ bao gồm quyền Đọc (Read) đến các tài nguyen Synthetic.

Bao gồm toàn quyền truy cập đến các tài nguyên thuộc loại Synthetic (ngoại trừ các action lên quan đến Billing)

Bao gồm toàn quyền truy cập đến các tài nguyên thuộc loại Synthetic

Chỉ bao gồm quyền Đọc (Read) đến các tài nguyen Notification.

Bao gồm toàn quyền truy cập đến các tài nguyên thuộc loại Notification

Bao gồm toàn quyền truy cập đến các tài nguyên thuộc loại Log (ngoại trừ các action lên quan đến Billing)

Chỉ bao gồm quyền Đọc (Read) đến các tài nguyen Log.

Bao gồm toàn quyền truy cập đến các tài nguyên thuộc loại Log

Bao gồm toàn quyền truy cập đến trang vMonitor - Billing

Chỉ bao gồm quyền Đọc (Read) đến trang vMonitor - Dashboard.

Bao gồm toàn quyền truy cập đến trang vMonitor - Dashboard

IAM

Chỉ bao gồm quyền Đọc (Read) đến các đối tượng thuộc hệ thống IAM

Bao gồm toàn quyền truy cập đến các đối tượng thuộc hệ thống IAM

Last updated