Pfsense as a NAT Gateway

Sử dụng hướng dẫn bên dưới dể làm việc với Private Node group thông qua Pfsense

Điều kiện cần

Để có thể sử dụng Pfsense làm NAT Gateway cho Cluster trên hệ thống VKS, bạn cần có:

 • Một server (VM) Pfsense được khởi tạo trên hệ thống vMarketPlace theo hướng dẫn bên dưới với cấu hình như sau:

ItemCấu hình

Flavor

2x4

Volume

80 GB

VPC

10.3.0.0/16

Network Interface 1

10.3.0.3


Khởi tạo Pfsense

Bước 1: Truy cập vào https://marketplace.console.vngcloud.vn/

Bước 2: Tại màn hình chính, thực hiện tìm kiếm Pfsense, tại dịch vụ Pfsense, chọn Launch.

Bước 3: Lúc này, bạn cần thiết lập cấu hình cho Pfsense. Cụ thể, bạn có thể chọn Volume, IOPS, Network, Security Group mong muốn. Bạn cần lựa chọn VPC và Subnet giống với VPC và Subnet mà bạn lựa chọn sử dụng cho Cluster của bạn. Ngoài ra bạn cũng cần chọn Một Server Group đã tồn tại hoặc chọn Dedicated SOFT ANTI AFFINITY group để chúng tôi tự động tạo một server group mới.

Bước 4: Tiến hành thanh toán như các tài nguyên bình thường trên VNG Cloud.


Cấu hình thông số cho Pfsense

Bước 1: Sau khi khởi tạo Pfsense từ vMarketPlace theo hướng dẫn bên trên, bạn có thể truy cập vào giao diện vServer tại đây để kiểm tra server chạy Pfsense đã được khởi tạo xong chưa.

Bước 2: Sau khi server chạy Pfsense được khởi tạo thành công. Để vào GUI của Pfsense, bạn cần sử dụng địa chỉ IP của External Interface đăng nhập với Tên đăng nhập và mật khẩu mặc định là admin/pfsense.

 • Để lấy thông tin IP này, bạn vào phần Network Interface của Pfsense để xem thông tin

Bước 3: Tiến hành General Setup, bạn vui lòng thực hiện như bên dưới

 • Cấu hình cho WAN Interface

 • Thay đổi password vào GUI

 • Tiến hành reload

 • Đã hoàn thành General Setup

Bước 4: Mở rule trên firewall

 • Tiến hành Add rule

 • Bạn có thể mở rule như bên dưới để truy cập vào GUI bằng External Interface.

Chú ý:

 • Bạn nên giới hạn lại Range IP được phép kết nối tới GUI Pfsense để hạn chế user được phép truy cập vào GUI Pfsense

 • Chọn Save

 • Sau đó chọn Apply change

Bước 5: Cấu hình Interface LAN

 • Vào phần Interfaces -> Assignments để gắn thêm Interface LAN

 • Nhấn vào Add

 • Sau đó nhấn vào Save

 • Vào phần Interfaces -> Assignments để tiến hành enable LAN Interface

 • Bạn thực hiện cấu hình như bên dưới

 • Cấu hình IP cho LAN

 • Sau đó tiến hành Add a new gateway: tiến hành nhập Gateway cho LAN Interface

 • Để lấy thông tin IP này, bạn vào mục Network Interface của server Pfsense để xem thông tin:

 • Tiến hành Save lại

Bước 6: Xem lại thông tin cấu hình

Bước 7: Mở rule đi ra Internet cho interface LAN

 • Tại source bạn chọn dải IP được phép đi ra Internet

Bước 8: Cấu hình NAT để các vServer có thể đi ra được Internet

 • Vào mục Firewall -> NAT

 • Chọn mode NAT sau đó tiến hành cấu hình NAT

 • Nhấn vào Add để thêm rule

 • Chọn source, destination NAT


Khởi tạo Route Table

Sau khi Pfsense được khởi tạo và cấu hình thành công, bạn cần tạo một Route table để kết nối tới các mạng khác nhau. Cụ thể thực hiện theo các bước sau để tạo Route table:

Bước 1: Truy cập vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vserver/network/route-table

Bước 2: Tại thanh menu điều hướng, chọn Tab Network/ Route table.

Bước 3: Chọn Create Route table.

Bước 4: Nhập tên mô tả cho Route table. Tên Route table có thể bao gồm các chữ cái (a-z, A-Z, 0-9, '_', '-'). Độ dài dữ liệu đầu vào nằm trong khoảng từ 5 đến 50. Nó không được bao gồm khoảng trắng ở đầu hoặc ở cuối.

Bước 5: Chọn VPC cho Route table của bạn, nếu chưa có VPC cần tạo mới một VPC theo hướng dẫn tại Trang VPC. VPC sử dụng để thiết lập Route table phải là VPC được chọn sử dụng cho Pfsense và Cluster của bạn.

Bước 6: Chọn Create để tạo mới Route table.

Bước 8: Tại phần thêm mới Route hãy nhập vào các thông tin:

 • Đối với Destination, hãy nhập Destination CIDR là 0.0.0.0/0

 • Đối với Target, hãy nhập Target CIDR là địa chỉ IP Network Interface 2 của Pfsense.

Ví dụ:


Kiểm tra kết nối

Tiến hành ping google.com hoặc 8.8.8.8 để kiểm tra

 • Trước khi Enable NAT server không ra được internet

 • Sau khi cấu hình NAT tiến hành ping 8.8.8.8 để kiểm tra

Last updated