Window OS

Để đẩy Metric về vMonitor, bạn cần cài đặt Metric Agent trên server, vMonitor sử dụng Telegraf Agent để đẩy metric về hệ thống, hiện tại Telegraf Agent hỗ trợ Service Account của IAM để xác thực và phân quyền, bạn thực hiện các bước bên dưới để thiết lập Telegraf Agent đẩy metrics về vMonitor

Telegraf Agent với Service Account

 1. Tạo Service Account và gắn policy: vMonitorMetricPush để có đủ quyền đẩy Metric về vMonitor

Để tạo service account bạn truy cập tại đây:

 • Chọn "Create a Service Account", điền tên cho Service Account và nhấn Next Step để gắn quyền cho Service Account

 • Tìm và chọn Policy: vMonitorMetricPush, sau đó nhấn "Create a Service Account" để tạo Service Account, Policy: vMonitorMetricPush do VNG Cloud tạo ra chỉ chứa chính xác quyền đẩy metric về hệ thống

 • Sau khi tạo thành công bạn cần phải lưu lại Client_ID và Secret_Key để thực hiện bước tiếp theo

2. Tải bản cài Agent Installer cho Windows

3. Cài đặt installer với Client_ID và Secret_Key đã sao chép ở trên

 • Chạy agent installer đã tải ở trên

 • Sau khi nhận thông báo, chọn More Info

 • Sau đó chọn Run anyway, để bắt đầu cài agent

 • Chọn Next để tiếp tục

 • Nhập 2 thông tin Client_IDSecret_Key đã sao chép ở trên vào 2 trường: IAM_CLIENT_IDIAM_CLIENT_SECRET:

 • Để mặc định, chọn Next để tiếp tục, hoặc nếu bạn muốn thay đổi thư mục cài đặt thì thực hiện thay đổi

 • Chọn Accept the license, sau đó chọn Next để tiếp tục

 • Để mặc định, chọn Next để tiếp tục, hoặc bạn có thể tùy chỉnh shortcut menu name cho agent

 • Chọn Install để thực hiện cài đặt

 • Chọn Yes để thực hiện grant quyền cho agent hoạt động

 • Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, chọn Finish

4. Sau khi cài đặt thành công bạn sẽ thấy server ở trang Infrastructure List/Host

Telegraf Agent với API_KEY (deprecated)

Chú ý:

 • Chúng tôi khuyến cáo bạn không sử dụng phương thức này, trong thời gian sắp tới hệ thống của chúng tôi sẽ dừng hỗ trợ các API Key này.

B1: Tạo API Key (nếu chưa thực hiện tạo bất kỳ API Key nào trước đó )

 • Chọn Create an API Key, để thực hiện tạo mới (nếu chưa tạo bất kỳ API Key nào trước đó)

B2: Download Agent Installer

B3: Install Agent

 • Chạy agent installer

 • Sau khi nhận thông báo, chọn More Info

 • Sau đó chọn Run anyway, để bắt đầu install agent

 • Chọn Next để tiếp tục

 • Quay về Portal vMonitor Platform, ở phần API Key, chọn biểu tượng copy, để copy thông tin API Key

 • Paste thông tin API Key vào phần nhập Credentials

 • Có thể tùy chỉnh installation folder

 • Chọn Accept the license, sau đó chọn Next để tiếp tục

 • Có thể tùy chỉnh shortcut menu name cho agent, sau đó chọn Next để tiếp tục

 • Chọn Install để thực hiện cài đặt

 • Chọn Yes để thực hiện grant quyền cho agent hoạt động

 • Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, chọn Finish

B4: Kiểm tra agent đã hoạt động

 • Truy cập vào portal vMonitor Platform, chọn Infrastructure list => chọn Host, sau đó kiểm tra hostname của VM đã xuất hiện trong danh sách

 • Chọn vào tên Hostname, để kiểm tra dashboard monitor

Last updated