Làm việc với Product Metric

Tổng quan

Infrastructure Host là nơi sẽ liệt kê tất cả Resource mà vMonitor Platform đang theo dõi, các Resource có thể là các tài nguyên như bên dưới:

  • Host: là các server được cài Metric Agent

  • vServer: là các vServer của VNG Cloud

  • vLB: là các vLB của VNG Cloud

  • vDB: là các vDB của VNG Cloud

  • vStorage: là các storage project của VNG Cloud


Chủ đề

Với các tài nguyên trên hệ thống đã tự động tạo các default dashboard giúp bạn theo dõi dễ dàng hơn, ngoài ra bạn có thể tự tạo dashboard để vẽ các metric theo ý muốn.

Last updated