Cách đăng nhập vào VNG Cloud

Tại VNG Cloud Service, người dùng có thể truy cập đến các website portal thuộc hệ sinh thái VNG Cloud Services với tư cách là Root User Accounts hoặc IAM User Accounts

1. Đăng nhập bằng Root User Account:

  • Truy cập vào 1 trong các website portal thuộc hệ thống VNG Cloud Service hoăc truy cập vào đường dẫn đăng nhập của VNG Cloud Console trong trường hợp bạn không nhớ chính xác URL Portal mà mình muốn truy cập: https://hcm-3.console.vngcloud.vn.

  • Một giao diện đăng nhập sẽ hiển thi như hình dưới đây:

  • Chọn "SIGN IN WITH ROOT USER ACCOUNT"

  • Một giao diện đăng nhập sẽ hiển thị cho bạn nhập email (tương ứng với Root User Account) và password

  • Nhấn nút "Login" để hoàn tất đăng nhập với Root User Account.

2. Đăng nhập bằng IAM User Account:

  • Truy cập vào 1 trong các website portal thuộc hệ thống VNG Cloud Service hoăc truy cập vào đường dẫn đăng nhập của VNG Cloud Console trong trường hợp bạn không nhớ chính xác URL Portal mà mình muốn truy cập: https://hcm-3.console.vngcloud.vn.

  • Một giao diện đăng nhập sẽ hiển thi như hình dưới đây:

  • Chọn "SIGN IN WITH IAM USER ACCOUNT"

  • Một giao diện đăng nhập sẽ hiển thị cho bạn nhập Root email (tương ứng với Root User Account), Username (tương ứng với IAM User Account name) và Password.

  • Nhấn nút "SIGN IN WITH IAM USER ACCOUNT" để hoàn tất đăng nhập với IAM User Account.

Lưu ý rằng việc đăng nhập bằng Root User Account sẽ cung cấp quyền truy cập toàn bộ hệ thống VNG Cloud, trong khi đăng nhập bằng IAM User Account sẽ cung cấp quyền truy cập dựa trên các chính sách và phân quyền được cấu hình cho tài khoản đó.

Last updated