Quản lý tài khoản truy cập DataSync

Tổng quan

Bạn có thể sử dụng 2 loại tài khoản để truy cập vào DataSync. Chi tiết 2 loại này bao gồm:

  • Root user account: Là tài khoản khởi tạo đầu tiên để truy cập vào VNG Cloud với đầy đủ quyền truy cập vào tất cả dịch vụ tài nguyên trên VNG Cloud.

  • IAM user account (User account): Là tài khoản được tạo ra từ tài khoản Root user account duy nhất với những quyền truy cập phụ thuộc vào chính sách cho phép truy cập được thiết lập từ Root user account.


Last updated