Security Group

Security Group đóng vai trò như một firewall giúp bạn kiểm soát lưu lượng truy cập ra vào máy chủ (VM). Trên hệ thống VKS, để đảm bảo cluster hoạt động an toàn và hiệu quả, các Security Group mặc định được thiết lập để cho phép các truy cập cần thiết cho hoạt động nội bộ của cluster. Việc tự động tạo Security Group giúp đơn giản hóa quá trình triển khai cluster và đảm bảo rằng cluster được bảo vệ ngay từ đầu. Cụ thể, khi bạn thực hiện khởi tạo một Cluser, chúng tôi sẽ tự động khởi tạo một vài Security Group với các thông số như sau:

Security group mặc định được tạo tự động cho tất cả Cluster

Mỗi Cluster được tạo ra trong hệ thống VKS, chúng tôi sẽ tự động tạo một Security Group. Security group này sẽ bao gồm:

  • Inbound:

ProtocolEther typePort rangeSourceÝ nghĩa

TCP

IPv4

30000-32767

CIDR của VPC mà bạn sử dụng cho Cluster.

Security group rule sử dụng cho TCP Node Port Services

UDP

IPv4

30000-32767

CIDR của VPC mà bạn sử dụng cho Cluster.

Security group rule sử dụng cho UDP Node Port Services

TCP

IPv4

10250

External IP của Load Balancer sử dụng cho Cluster.

Security group rule sử dụng cho Kubelet API control-plane

TCP

IPv4

10250

CIDR của VPC mà bạn sử dụng cho Cluster.

Security group rule sử dụng cho Kubelet API control-plane

TCP

IPv4

179

CIDR của VPC mà bạn sử dụng cho Cluster.

Security group rule sử dụng cho Kubelet API control-plane

4

IPv4

1-65535

CIDR của VPC mà bạn sử dụng cho Cluster.

Security group rule sử dụng cho Calico IP-in-IP

TCP

IPv4

5473

CIDR của VPC mà bạn sử dụng cho Cluster.

Security group rule sử dụng cho Calico Typha

  • Outbound

ProtocolEther typePort rangeDestinationÝ nghĩa

ANY

IPv4

0-65535

0.0.0.0/0

Rule mặc định của tất cả Security group

ANY

IPv6

0-65535

::/0

Rule mặc định của tất cả Security group

Security group được tạo tự động bởi VNGCLOUD Controller Manager

Khi bạn sử dụng VNGCloud Controller Manager để tích hợp Network Load Balancer với Cluster trên hệ thống VKS, chúng tôi sẽ tự động tạo một Security Group. Security group này sẽ bao gồm:

  • Inbound:

ProtocolEther typePort rangeSource

TCP, UDP hoặc ICMP

IPv4

Port của Service

Subnet Mask của Subnet mà bạn sử dụng cho Cluster.

  • Outbound:

ProtocolEther typePort rangeDestinationÝ nghĩa

ANY

IPv4

0-65535

0.0.0.0/0

Rule mặc định của tất cả Security group

ANY

IPv6

0-65535

::/0

Rule mặc định của tất cả Security group

Security group được tạo tự động bởi VNGCLOUD Ingress Controller

Khi bạn sử dụng VNGCloud Ingress Controller để tích hợp Application Load Balancer với Cluster trên hệ thống VKS, chúng tôi sẽ tự động tạo một Security Group. Security group này sẽ bao gồm:

  • Inbound:

ProtocolEther typePort rangeSource

TCP

IPv4

Port của Service

Subnet Mask của Subnet mà bạn sử dụng cho Cluster.

  • Outbound:

ProtocolEther typePort rangeDestinationÝ nghĩa

ANY

IPv4

0-65535

0.0.0.0/0

Rule mặc định của tất cả Security group

ANY

IPv6

0-65535

::/0

Rule mặc định của tất cả Security group

Chú ý:

  • Các Security Group mặc định được thiết lập để đáp ứng các nhu cầu bảo mật cơ bản của cluster. Nếu bạn sửa hoặc xóa các Security Group được tạo sẵn cho cluster, có thể dẫn đến các vấn đề về kết nối và truy cập giữa các node trong cluster hoặc cluster có thể không hoạt động chính xác hoặc thậm chí không thể khởi động được. Để đảm bảo tính ổn định và bảo mật của cluster, hệ thống sẽ tự động reset các Security Group về cài đặt mặc định sau mỗi khoảng thời gian cố định.

Last updated