Xóa NAT

  • Người dùng login vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vserver/ với region = HCM

  • Tại menu “Public NAT Instance”, tìm và chọn NAT muốn xóa

  • Nhấn phải chuột chọn, menu con “Xóa

  • Trên màn hình xuất hiện cảnh báo “Xóa NAT có thể gây ra một số hậu quả với người dùng”, Người dùng nhấn “Xóa” xác nhận xóa NAT.

Last updated