Compute Encryption Volume

Compute Encryption Volume là dịch vụ mã hóa các ổ disk được tích hợp vào trong hệ thống vServer. Dịch vụ này dùng để tạo, lưu trữ và kiểm soát các khóa để mã hóa dữ liệu của mình

Last updated