Gia hạn RDS Instance

Để gia hạn thời gian sử dụng cho RDS Instance, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tại giao diện quản lý Databases, bạn tick vào RDS Instance cần gia hạn, và chọn tab “Billing Information”

Bước 2: Chọn nút Buy more

Bước 3: Chọn thời gian gia hạn thêm tại Period và nhấn OK

Bước 4: Sau khi nhấn OK, bạn sẽ thanh toán với thời gian gia hạn tương ứng. Nếu gia hạn thành công, bạn sẽ thấy thời gian được cập nhập ở cột Period.

Chúc mừng bạn đã gia hạn thời gian cho RDS Instance thành công.

Last updated