Dừng chạy Transfer Job

Bạn có thể dừng chạy mọi Transfer job đang chạy hoặc đang được xếp hàng đợi.

Cụ thể, để dừng chạy một transfer job, hãy làm theo hướng dẫn:

Bước 1: Truy cập vào https://datasync.console.vngcloud.vn/

Bước 2: Tại menu bên trái, chọn mục Transfer Job.

Bước 3: Trên danh sách các transfer job, hãy chọn một Transfer Job mà đang chạy.

Chú ý:

Khi bạn thực hiện dừng chạy một Transfer Job, hệ thống DataSync sẽ thực hiện dừng quá trình transfer, kết quả chạy của transfer job này được thu thập tới tới thời điểm mà bạn thực hiện dừng và trạng thái cuối cùng của lần chạy Transfer Job này là Failed.

Last updated