Liên kết tài khoản IAM User Account với policy tương ứng

Sau khi bạn đã khởi tạo IAM User Account và Policy mong muốn, tiếp theo bạn cần liên kết tài khoản IAM User Account vào policy theo hướng dẫn bên dưới:

  1. Đăng nhập vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/iam/ với tài khoản Root User Account.

  2. Chọn thư mục User Account.

  3. Chọn IAM User Account muốn thực hiện gán quyền.

  4. Chọn Attach policies.

  5. Chọn các policy mà bạn mong muốn. Hệ thống vIAM hỗ trợ bạn gán nhiều policy vào một tài khoản IAM User Account. Nếu các policy này chứa các quyền hạn độc lập thì chúng sẽ bổ sung cho nhau (tức là danh sách quyền hạn được hợp lại). Ngược lại nếu các policy này chứa các quyền hạn trái ngược thì bạn sẽ không thể truy cập vào tài nguyên tương ứng theo danh sách quyền hạn này (tức là danh sách quyền được hợp lại và khi trái ngược thì sẽ triệt tiêu nhau).

  6. Chọn Attach.

Sau khi bạn thực hiện 6 bước bên trên, lúc này bạn đã có thể sử dụng Service Account để truy cập vào tài nguyên DataSync. Để biết thêm thông tin, hãy xem tại Truy cập tài nguyên sử dụng tài khoản người dùng IAM

Last updated