Xem danh sách Endpoint

  • Người dùng login vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vserver/ với region = HCM

  • Tại menu “Endpoint”, người dùng sẽ thấy danh sách Endpoint đã tạo theo VPC và trạng thái tương ứng

Last updated