Các tính năng của DataSync

Tổng quan

Với DataSync, bạn có thể:

  • Transfer dữ liệu từ các International Cloud tới VNG Cloud, cụ thể:

    • Transfer dữ liệu từ Amazon S3, Google Cloud Storage sang vStorage.

    • Transfer dữ liệu từ bất kỳ S3-compatible Cloud Provider sang vStorage.

  • Transfer dữ liệu từ On-premise lên VNG Cloud

  • Backup lưu dữ liệu của bạn trên vStorage.


Last updated