Ứng dụng phổ biến

Các hướng dẫn sau đây trình bày các bước thực hiện hoàn chỉnh cho các trường hợp sử dụng phổ biến đối với IAM. Mục đích là để cung cấp các hướng dẫn cơ bản giúp khách hàng sử dụng IAM dễ dàng hơn khi thiết lập cơ chế phân quyền tài nguyên trên VNG Cloud. Khi sử dụng các hướng dẫn này, bạn cần xem xét cẩn thận và điều chỉnh phù hợp để đáp ứng nhu cầu riêng của tổ chức bạn

Các hướng dẫn

Last updated