Đổi tên Endpoint

  • Người dùng login vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vserver/ với region = HCM

  • Tại menu “Endpoint”, tìm và chọn Endpoint muốn đổi tên

  • Nhấn phải chuột chọn, menu con “Rename”

  • Tại màn hình chi tiết Endpoint, nhập tên mới cho Endpoint. Tên của Endpoint không được trùng với tên Endpoint khác đang tồn tại trong hệ thống

  • Nhấn “Save” để xác nhận thay đổi tên Endpoint

Last updated