Giám sát dịch vụ

Tổng quan

Giám sát (monitoring) là một phần quan trọng trong việc duy trì độ tin cậy, tính khả dụng và hiệu suất của DataSync cũng như các giải pháp lưu trữ của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên thu thập dữ liệu giám sát từ tất cả các thông tin của DataSync để bạn có thể dễ dàng xử lý vấn đề nếu có lỗi xảy ra. Trước khi bạn bắt đầu giám sát DataSync, hãy tạo một kế hoạch giám sát bao gồm câu trả lời cho những câu hỏi sau:

  • Mục tiêu giám sát của bạn với DataSync là gì?

  • Bạn sẽ giám sát những tài nguyên nào trên DataSync?

  • Bạn sẽ theo dõi các tài nguyên trên DataSync này với tần suất như thế nào?

  • Bạn sẽ sử dụng công cụ giám sát nào?

  • Ai sẽ thực hiện các nhiệm vụ giám sát?

  • Ai nên được thông báo khi có sự cố xảy ra?


Last updated