Quản lý Resources với Terraform và Service Account

Để quản lý các Resource với API và Terraform, bạn cần phải sử dụng cặp Client_ID, Secret_ID của Service Account, bạn có thể theo các hướng dẫn tại đây

Last updated