Hạn mức tài nguyên

Tài khoản VNG Cloud của bạn có hạn mức mặc định, trước đây được gọi là giới hạn, cho từng dịch vụ của vServer. Trừ khi có ghi chú khác, mỗi hạn mức là dành riêng cho Khu vực. Bạn có thể yêu cầu tăng đối với một số hạn mức tài nguyên và các hạn mức tài nguyên khác không thể tăng.

Cùng với việc tra cứu các giá trị hạn mức, bạn cũng có thể yêu cầu tăng hạn mức từ bảng điều khiển Hạn mức dịch vụ. VNG Cloud có thể phê duyệt, từ chối hoặc phê duyệt một phần yêu cầu của bạn.

Xem hạn mức tài nguyên

Bạn có thể xem hạn mức tài nguyên bằng tùy chọn sau: Xem thông chi tiết tại trang hiện hữu, tuy nhiên cần lưu ý rằng chỉ có thể xem chi tiết thông tin các hạn mức cho từng tài nguyên chứ không thể xem mức sử dụng hiện hữu cho tài nguyên của bạn, để xem chi tiết về thông tin hạn mức và tình trạng sử dụng hạn mức tài nguyên, vui lòng truy cập vào đường dẫn https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vserver/limit, tại ô tìm kiếm có thể tìm theo tên dịch vụ mà bạn muốn để xem thông tin chi tiết về hạn mức.

Yêu cầu tăng hạn mức

Bạn có thể yêu cầu tăng hạn mức bằng Hạn ngạch dịch vụ, bằng cách sử dụng một trong các tùy chọn sau. Cần lưu ý rằng yêu cầu tăng sẽ không được cấp ngay lập tức. Có thể mất vài ngày để mức tăng của bạn có hiệu lực.

Bảng sau đây liệt kê các giá trị tối đa cho tài nguyên thuộc dịch vụ vServer.

STTTài nguyênLoại dịch vụMặc địnhĐiều chỉnhDiễn giải

1

SSO User Account/ Email-SĐT

Account

20

Có thể

Số lượng SSO User Account tối đa được phép đăng ký cho 1 Email - SĐT thông qua VNG Cloud Portal

2

IAM User Account/ Root User Account

Account

20

Có thể

Số lượng IAM User Account được phép khởi tạo cho Root User Account thông qua IAM Portal

3

Service Account/ Root User Account

Account

20

Có thể

Số lượng Service Account được phép khởi tạo cho Root User Account thông qua IAM Portal

4

Acl_Policy

Server

10

Có thể

Số lượng Acl Policy tối đa trên 1 Root User Account

5

Acl_Policy_Rule

Server

100

Có thể

Số lượng Acl Policy Rule tối đa trên 1 Root User Account

6

Bandwidth

Server

100

Có thể

Số lượng loại Bandwidth tối đa trên 1 Root User Account

7

Cluster

Server

10

Có thể

Số lượng Cluster tối đa trên 1 Root User Account

8

Floating_Ip

Server

50

Có thể

Số lượng Floating IP tối đa trên 1 Root User Account

9

Image

Server

50

Có thể

Số lượng Image tối đa trên 1 Root User Account

10

Image_Size

Server

1000

Có thể

Dung lượng GB Image Size tối đa trên 1 Root User Account

11

Internet_Gateway

Server

10

Có thể

Số lượng Internet Gateway tối đa trên 1 Root User Account

12

Mem

Server

500

Có thể

Dung lượng GB Memory tối đa trên 1 Root User Account

13

Minion_Per_Node_Group

Server

10

Có thể

Số lượng Minion tối đa trên 1 Node Group cho 1 Root User Account

14

Network_Interface_Per_Server

Server

10

Có thể

Số lượng Network Interface tối đa trên 1 Server cho 1 Root User Account

15

Node_Group_Per_Cluster

Server

5

Có thể

Số lượng Node Group tối đa trên 1 Cluster cho 1 Root User Account

16

Route

Server

100

Có thể

Số lượng Route tối đa trên 1 Root User Account

17

Route_Table

Server

20

Có thể

Số lượng Route Table tối đa trên 1 Root User Account

18

Secgroup

Server

10

Có thể

Số lượng Security Group tối đa trên 1 Root User Account

19

Secgroup_Rule

Server

100

Có thể

Số lượng Security Group Rule tối đa trên 1 Root User Account

20

Server_Group

Server

5

Có thể

Số lượng Sever Group tối đa trên 1 Root User Account

21

Service_Endpoint

Server

10

Có thể

Số lượng Service Endpoint tối đa trên 1 Root User Account

22

Ssh_Key

Server

20

Có thể

Số lượng Ssh Key tối đa trên 1 Root User Account

23

Subnet

Server

30

Có thể

Số lượng Subnet tối đa trên 1 Root User Account

24

Vcpu

Server

1000

Có thể

Số lượng Vcpu tối đa trên 1 Root User Account

25

Virtual_Ip_Address

Server

3

Có thể

Số lượng Virtual_Ip_Address tối đa trên 1 Root User Account

26

Vm

Server

150

Có thể

Số lượng Server tối đa trên 1 Root User Account

27

Volume

Server

200

Có thể

Số lượng Volume tối đa trên 1 Root User Account

28

Volume_Maxsize

Server

5000

Có thể

Dung lượng GB tối đa cho Volume trên 1 Root User Account

29

Volume_Size

Server

10000

Có thể

Tổng dung lượng GB tối đa cho Volume trên 1 Root User Account

30

Vpc

Server

10

Có thể

Số lượng Vpc tối đa trên 1 Root User Account

31

Certificate_Per_Lb

Load balancer

5

Có thể

Số lượng Certificate tối đa trên Load Balancer cho 1 Root User Account

32

Listener_Per_Lb

Load balancer

10

Có thể

Số lượng Listener tối đa trên Load Balancer cho 1 Root User Account

33

Load_Balancer

Load balancer

10

Có thể

Số lượng Load Balancer tối đa trên 1 Root User Account

34

Member_Per_Pool

Load balancer

20

Có thể

Số lượng Member tối đa trên 1 Pool cho 1 Root User Account

35

Policy_Per_Lb

Load balancer

10

Có thể

Số lượng Policy tối đa cho 1 Load Balancer trên 1 Root User Account

36

Pool_Per_Lb

Load balancer

10

Có thể

Số lượng Pool tối đa cho 1 Load Balancer trên 1 Root User Account

37

As_Cluster

vAS

5

Có thể

Số lượng As_Cluster tối đa trên 1 Root User Account

38

As_Node

vAS

10

Có thể

Số lượng As_Node tối đa trên 1 Root User Account

39

As_Policy

vAS

10

Có thể

Số lượng As_Policy tối đa trên 1 Root User Account

40

As_Profile

vAS

10

Có thể

Số lượng As_Profile tối đa trên 1 Root User Account

41

As_Receiver

vAS

20

Có thể

Số lượng As_Receiver tối đa trên 1 Root User Account

42

As_Scheduler

vAS

10

Có thể

Số lượng As_Scheduler tối đa trên 1 Root User Account

Last updated