Các hành động, tài nguyên và điều kiện cần cho Phân quyền truy cập vServer

VNG Cloud Identity and access management (tiền tố: vIAM) cung cấp các tài nguyên, hành động và ngữ cảnh điều kiện dành riêng cho dịch vụ sau để sử dụng trong chính sách quyền IAM.

Last updated