Thiết lập chiết khấu cho khách hàng

  • Người dùng có thể thiết lập chiết khấu cho khách hàng nhằm quy định giá bán với từng khách hàng cụ thể. Bằng việc thiết lập giá bán này khi người dùng đại lý mua dịch vụ của VNG Cloud sẽ thấy được giá theo như đại lý đã thiết lập.

  • Trong trường hợp người dùng không thiết lập chiết khấu cho khách hàng của mình, khách hàng vào portal VNG Cloud mua dịch vụ sẽ thấy giá public.

Bước 1: Chọn menu "Tài khoản” và chọn tài khoản cần thiết lập chiết khấu như hình

(1): Chọn menu

(2): Chọn tài khoản cần thiết lập chiết khấu

(3): Chọn submenu vào chi tiết tài khoản

Chọn chức năng “Đặt giảm giá

  • Hiệu lực từ ngày: nhập ngày mong muốn áp dụng chiết khấu, ngày này tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng ngày hiện hành+ 3 ngày làm việc

  • Hiệu lực đến ngày: Nhập ngày hết hạn chiết khấu, phải lớn hơn hoặc bằng ngày “Hiệu lực từ ngày”.

  • Chọn sản phẩm, group chiết khấu và nhập tỉ lệ chiết khấu tương ứng

  • Nhấn chọn “Thiết lập

Người dùng sẽ nhận được thông báo thiết lập chiết khấu cho khách hàng thành công như hình:

Đến ngày hiệu lực của chiết khấu, chiết khấu này sẽ được kích hoạt và được áp dụng vào những đơn hàng có ngày tạo nằm trong khoảng thời gian chiết khấu

Lưu ý:

Người dùng phải cân nhắc khi thiết lập mức giảm giá cho khách hàng so với mức gía được mua từ VNG Cloud

Để xem được giảm giá hiện hành được áp dụng cũng như giảm giá đang chờ kích hoạt, người dùng vào menu “Tài khoản”, chọn tài khoản cần xem theo thứ tự như hình

Sau khi nhấn chọn “ Xem lịch sử”, màn hình hiển thị các giảm giá của account được chọn

Last updated