Hướng dẫn hủy tài khoản

Trường hợp user log in vào được portal

Để HỦY đăng kí account trên portal VNG Cloud, người dùng vào hệ thống quản lý ticket của VNG Cloud chọn chức năng hỗ trợ kỹ thuật như hình :

Hệ thống sẽ chuyển vào trang tạo ticket, sau khi login vào hệ thống, màn hình tương tự như sau:

Nhập thông tin tương tự như hình :

  1. Sản phẩm = Other

  2. Danh mục = Hỗ trợ kỹ thuật

  3. Sau đó điền tiêu đề và nội dung vào mục (3) ở hình trên

  4. Nhấn chọn để gửi thông tin cần hỗ trợ đến đội ngũ kỹ thuật.

Khi yêu cầu của bạn được tiếp nhận, bạn sẽ nhận được thông tin qua mail đăng kí hoặc xem trực tiếp tại tool như hình.

Tình hình xử lí yêu cầu của bạn cũng được cập nhật tương ứng qua mail cũng như xem trực tiếp trên tool. Khi yêu cầu của bạn có trang thái =”Closed” có nghĩa yêu cầu của bạn đã được xử lý xong & tài khoản của bạn đã được remove khỏi hệ thống .

2. Trường hợp user không log in vào được portal

User gửi yêu cầu vào hộp mail support@vngcloud.vn với nội dung cần hủy tài khoản và gửi thông tin để đội ngũ kỹ thuật xác minh thông tin tài khoản.

Sau khi tài hoản đã được xác minh hoàn tất, đội ngũ kỹ thuật sẽ tiến hành hủy đăng lý tài khoản.

Tình hình xử lý yêu cầu của bạn cũng được cập nhật qua mail hoặc xem trực tiếp trên tool như trường hợp 1

Last updated