Cho Phép Routing đi qua Pfsense

Bước 1 : Kiểm tra ID của VPC

Bước 2 : vào Route table

Bước 3: Thực hiện Edit Route

Bước 4: Gán Subnet và chọn Gateway cho phép subnet đi qua

Bước 5: Chọn Gateway

Last updated