Migration Cluster from vContainer to VKS

Để migrate một Cluster từ hệ thống vContainer tới hệ thống VKS, hãy thực hiện theo các bước theo tài liệu này.

Điều kiện cần

 • Thực hiện tải xuống helper bash script và grand execute permission cho file này (velero_helper.sh)

 • (Optional) Triển khai một vài service để kiểm tra tính đúng đắn của việc migrate. Giả sử, tại Cluster nguồn, tôi đã triển khai một service nginx như sau:

  • File triển khai:

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: nginx
 namespace: mynamespace
 labels:
  app: nginx
spec:
 ports:
 - port: 80
  name: web
 selector:
  app: nginx
 type: NodePort
---
apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet
metadata:
 name: web
 namespace: mynamespace
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: nginx
 serviceName: "nginx"
 replicas: 1
 template:
  metadata:
   labels:
    app: nginx
  spec:
   containers:
   - name: nginx
    image: nginx
    ports:
    - containerPort: 80
     name: web
    volumeMounts:
    - name: disk-ssd
     mountPath: /usr/share/nginx/html
 volumeClaimTemplates:
 - metadata:
   name: disk-ssd
   namespace: mynamespace
  spec:
   accessModes: [ "ReadWriteOnce" ]
   storageClassName: csi-sc-cinderplugin-nvme-5000
   resources:
    requests:
     storage: 40Gi
kubectl exec -n mynamespace -it web-0 bash
cd /usr/share/nginx/html
echo -e "<html>\n<head>\n <title>MyVNGCloud</title>\n</head>\n<body>\n <h1>Hello, MyVNGCloud</h1>\n</body>\n</html>" > index.html
 • Lúc này, khi bạn truy cập vào Public IP của Node, bạn sẽ thấy "Hello, MyVNGCloud".


Chuẩn bị cluster đích (Prepare target resource)

Trên hệ thống VKS, bạn cần thực hiện khởi tạo một Cluster theo hướng dẫn tại đây. Đảm bảo rằng cấu hình của cluster đích giống với cấu hình của cluster nguồn.

Chú ý:

Để việc migrate thành công, trên Cluster đích, bạn cần đảm bảo các yêu cầu sau:

 • Lượng resource cần thiết như số lượng node, cấu hình instance của node,...

 • Node labels và node taints giống cluster cũ.

 • Storage Class tương ứng hoặc thay thế.


[Optional] Migrate resources private outside cluster

Migrating resources private outside cluster (di chuyển tài nguyên riêng tư bên ngoài cụm) là quá trình di chuyển tài nguyên riêng tư nằm ngoài Cluster nguồn sang một nơi mà Cluster đích có thể sử dụng. Ví dụ, bạn có thể có những tài nguyên riêng tư như image, database,... Lúc này, trước khi bắt đầu migrate, bạn cần tự thực hiện việc migrate các tài nguyên này. Ví dụ, nếu bạn cần:

 • Migrate Container Images: bạn có thể migrate image tới VNGCloud Container Registry thông qua hướng dẫn tại đây.

 • Migrate Databases: bạn có thể sử dụng Relational Database Service (RDS)Object Storage Service (OBS) tùy theo nhu cầu sử dụng của bạn. Sau khi việc migration hoàn tất, hãy nhớ config lại database cho applications của bạn trên VKS Cluster.

 • Migrate Storage: bạn có thể sử dụng NFS Server của vServer.

Chú ý:

 • Sau khi bạn thực hiện migrate các resource ngoài Cluster, bạn cần đảm bảo Cluster đích kết nối được tới các resource đã migrate này.


Cài đặt Velero trên cả 2 cluster nguồn và cluster đích (Install Velero tool)

Sau khi bạn đã thực hiện migrate các tài nguyên private ngoài cluster, bạn có thể sử dụng công cụ migration để sao lưu (backup) và khôi phục (restore) application trên cluster nguồn và cluster đích.

 • Tạo một vStorage Project , Container làm nơi nhận dữ liệu backup của cụm theo hướng dẫn tại đây.

 • Khởi tạo S3 key tương ứng với vStorage Project này theo hướng dẫn tại đây.

Ví dụ, tôi đã khởi tạo một vStorage Project, Container có thông tin sau: Region: HCM03, Container: mycontainer, Endpoint: https://hcm03.vstorage.vngcloud.vn.

Trên cả 2 Cluster (source and target)

 • Tạo một vStorage Project, Container làm nơi nhận dữ liệu backup của cụm theo hướng dẫn tại đây.

 • Khởi tạo S3 key tương ứng với vStorage Project này theo hướng dẫn tại đây.

 • Tạo file credentials-velero với nội dung sau:

  [default]
  aws_access_key_id=________________________
  aws_secret_access_key=________________________
 • Cài đặt Velero CLI:

  curl -OL https://github.com/vmware-tanzu/velero/releases/download/v1.13.2/velero-v1.13.2-linux-amd64.tar.gz
  tar -xvf velero-v1.13.2-linux-amd64.tar.gz
  cp velero-v1.13.2-linux-amd64/velero /usr/local/bin
 • Cài đặt Velero trên 2 cụm của bạn theo lệnh:

  velero install \
    --provider aws \
    --plugins velero/velero-plugin-for-aws:v1.9.0 \
    --use-node-agent \
    --use-volume-snapshots=false \
    --secret-file ./credentials-velero \
    --bucket ________________________ \
    --backup-location-config region=hcm03,s3ForcePathStyle="true",s3Url=https://hcm03.vstorage.vngcloud.vn

Tại Cluster nguồn

 • Annotate các Persistent Volume cần backup. Mặc định velero sẽ không backup volume. Bạn có thể chạy lệnh dưới để annotate backup tất cả volume.

  ./velero_helper.sh mark_volume --confirm
 • Ngoài ra, bạn có thể đánh dấu không backup các resource của system bằng lệnh sau:

  ./velero_helper.sh mark_exclude --confirm

  Chi tiết vui lòng tham khảo tại đây.

 • Bạn cần tạo 2 bản backup cho cluster resource và namespace resource để tránh lỗi có thể xảy ra. Thực hiện tạo backup theo cú pháp:

  velero backup create vcontainer-cluster --include-namespaces "" \
   --include-cluster-resources=true \
   --wait
  velero backup create vcontainer-namespace --exclude-namespaces velero \
    --wait

Tại Cluster đích

 • Tạo file mapping Storage Class giữa Cluster nguồn và đích, thực hiện apply file này trên Cluster đích của bạn:

  apiVersion: v1
  kind: ConfigMap
  metadata:
   name: change-storage-class-config
   namespace: velero
   labels:
    velero.io/plugin-config: ""
    velero.io/change-storage-class: RestoreItemAction
  data:
   _______old_storage_class_______: _______new_storage_class_______ # <= Adjust here
   _______old_storage_class_______: _______new_storage_class_______ # <= Adjust here
 • Thực hiện restore theo thứ tự:

  velero restore create --item-operation-timeout 1m --from-backup vcontainer-cluster \
    --exclude-resources="MutatingWebhookConfiguration,ValidatingWebhookConfiguration"
  velero restore create --item-operation-timeout 1m --from-backup vcontainer-namespace
  velero restore create --item-operation-timeout 1m --from-backup vcontainer-cluster

Update resource config

 • Đối với các cụm vContainer có sử dụng nginx-ingress-controller có attach Network Load Balancer , khi migrate cụm qua VKS, bạn cần thực hiện đổi Service Nginx từ type Node Port sang type Load Balancer thông qua lệnh:

  kubectl patch service -n kube-system vcontainer-ingress-nginx-controller \
     -p '{"spec": {"type": "LoadBalancer"}}'

Last updated