Development Mode

Hiện tại, vCDN đang hỗ trợ cơ chế “nhà phát triển” (Development Mode). Cơ chế này sẽ cho phép tất cả các request sẽ được bỏ qua cache và đi trực tiếp đến origin nhằm kiểm tra dữ liệu ở origin một cách trực tiếp:

Last updated