Listener

Listener trong Load Balancer là một phần quan trọng của quá trình điều hướng lưu lượng truy cập đến các máy chủ backend. Nó cho phép bạn cấu hình cách Load Balancer lắng nghe và định tuyến lưu lượng truy cập đến các ứng dụng hoặc dịch vụ cụ thể trên máy chủ backend.

Giải thích cơ chế hoạt động của Listener:

  • Listener lắng nghe các yêu cầu truy cập đến Load Balancer từ người dùng hoặc thiết bị.

  • Dựa trên các cài đặt cấu hình, Listener định tuyến lưu lượng đến các máy chủ backend thích hợp.

  • Thường sử dụng các thông tin như cổng và giao thức để xác định cách định tuyến.

Các tính năng chính

Last updated