Cấu hình cho một Network Load Balancer

Tại trang [Integrate with Network Load Balancer], chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách thực hiện cài đặt VNGCloud Controller Manager, tạo và apply yaml file. Sau đây là chi tiết các ý nghĩa các thông tin bạn có thể thiết lập trong yaml file:

Annotation

Sử dụng các annotation dưới đây để tuỳ chỉnh Load Balancer phù hợp với nhu cầu của bạn:

AnnotationBắt buộc/ Không bắt buộcÝ nghĩa

vks.vngcloud.vn/load-balancer-id

Không bắt buộc

 • Nếu bạn chưa có sẵn một Network Load Balancer đã khởi tạo trước đó trên hệ thống vLB. Chúng tôi sẽ tự động tạo 1 NLB trên cluster của bạn. NLB này sẽ hiển thị trên vLB Portal, chi tiết truy cập tại đây

 • Nếu bạn đã có sẵn một Network Load Balancer đã khởi tạo trước đó trên hệ thống vLB và bạn muốn tái sử dụng NLB cho cluster của bạn. Lúc này, bạn hãy nhập thông tin Load Balancer ID vào annotation này.

vks.vngcloud.vn/load-balancer-name

Không bắt buộc

 • Nếu bạn chưa có sẵn một Network Load Balancer đã khởi tạo trước đó trên hệ thống vLB. Chúng tôi sẽ tự động tạo 1 NLB trên cluster của bạn. NLB này sẽ hiển thị trên vLB Portal, chi tiết truy cập tại đây

 • Nếu bạn đã có sẵn một Network Load Balancer đã khởi tạo trước đó trên hệ thống vLB và bạn muốn tái sử dụng NLB cho cluster của bạn. Lúc này, bạn hãy nhập thông tin Load Balancer Name vào annotation này.

vks.vngcloud.vn/package-id

Không bắt buộc

 • Nếu bạn không nhập thông tin này thì mặc định chúng tôi sẽ sử dụng cấu hình NLB Small.

 • Nếu bạn đã có sẵn host vLB đang ACTIVE và bạn muốn tích hợp host này vô cụm K8S của bạn, vui lòng bỏ qua trường thông tin này.

vks.vngcloud.vn/tags

Không bắt buộc

 • Tag được gắn thêm cho NLB của bạn.

vks.vngcloud.vn/scheme

Không bắt buộc

 • Mặc định internet-facing, bạn có thể đổi thành internal tùy theo nhu cầu sử dụng.

vks.vngcloud.vn/security-groups

Không bắt buộc

 • Mặc định sẽ tạo một security group default theo Cluster của bạn.

vks.vngcloud.vn/inbound-cidrs

Không bắt buộc

 • Mặc định All CIRD: 0.0.0.0/0

vks.vngcloud.vn/healthy-threshold-count

Không bắt buộc

 • Mặc định 3

vks.vngcloud.vn/unhealthy-threshold-count

Không bắt buộc

 • Mặc định 3

vks.vngcloud.vn/healthcheck-interval-seconds

Không bắt buộc

 • Mặc định 30

vks.vngcloud.vn/healthcheck-timeout-seconds

Không bắt buộc

 • Mặc định 5

vks.vngcloud.vn/healthcheck-protocol

Không bắt buộc

 • Mặc định TCP. Người dùng có thể chọn một trong các giá trị TCP/ HTTP/ HTTPS/ PING-UDP

vks.vngcloud.vn/healthcheck-http-method

Không bắt buộc

 • Mặc định GET. Người dùng có thể chọn một trong các giá trị GET / POST / PUT

vks.vngcloud.vn/healthcheck-path

Không bắt buộc

 • Mặc định /

vks.vngcloud.vn/healthcheck-http-version

Không bắt buộc

 • Mặc định 1.0. Người dùng có thể chọn một trong các giá trị 1.0, 1.1

vks.vngcloud.vn/healthcheck-http-domain-name

Không bắt buộc

 • Mặc định trống

vks.vngcloud.vn/healthcheck-port

Không bắt buộc

 • Mặc định traffic port

vks.vngcloud.vn/success-codes

Không bắt buộc

 • Mặc định 200

vks.vngcloud.vn/idle-timeout-client

Không bắt buộc

 • Mặc định 50

vks.vngcloud.vn/idle-timeout-member

Không bắt buộc

 • Mặc định 50

vks.vngcloud.vn/idle-timeout-connection

Không bắt buộc

 • Mặc định 5

vks.vngcloud.vn/pool-algorithm

Không bắt buộc

 • Mặc định ROUND_ROBIN. Người dùng có thể chọn một trong các giá trị ROUND_ROBIN / LEAST_CONNECTIONS / SOURCE_IP

vks.vngcloud.vn/target-node-labels

Không bắt buộc

 • Mặc định trống

vks.vngcloud.vn/enable-proxy-protocol

Không bắt buộc

 • Mặc định trống. Người dùng chỉ định danh sách các service name trong Load Balancer mà Proxy Protocol sẽ được áp dụng.

Last updated