Debian/ Ubuntu

Trước khi thực hiện cài đặt agent trên các hệ điều hành mà chúng tôi hỗ trợ bên dưới, bạn cần phải tải xuống certificate theo hướng dẫn tại Khởi tạo Certificate. Thông tin hướng dẫn thiết lập agent nằm trong file readme, các script hướng dẫn cũng nằm trong tệp tin certificate được tải về. Sử dụng thông tin này với các hướng dẫn bên dưới để hoàn thành việc thiết lập Agent for Log.

Cài đặt

Xác định một loại agent mà mình muốn cài và làm theo hưỡng dẫn của agent đó dưới đây:

Nếu sử dụng script chuẩn bị sẵn trong thư mục tải về, chạy lệnh

sudo chmod +x filebeat.sh
sudo ./filebeat.sh <path-to-file-log>

Nếu cài thủ công, chạy lệnh

curl -L -O https://artifacts.elastic.co/downloads/beats/filebeat/filebeat-8.7.1-amd64.deb
sudo dpkg -i filebeat-8.7.1-amd64.deb

Tiếp theo bạn cần cấu hình agent log. Các file cấu hình dưới đều đã được chúng tôi chuẩn bị sẵn tại script khi tải certificate về, mô tả dưới đây giúp người đọc hình dung được nếu tạo manual sẽ thế nào.

Cấu hình

File /etc/filebeat/filebeat.yml. Cấu hình dưới đây sẽ lấy tất cả log trong file /var/log/app.log đẩy về vMonitor Platform:

filebeat.inputs:
- type: log
 paths:
  - /var/log/app.log

output.kafka:
 hosts: ["$BOOTSTRAP_SERVERS"]
 topic: "$TOPIC"
 partition.round_robin:
  reachable_only: false
 required_acks: 1
 compression: gzip
 max_message_bytes: 1000000
 ssl.certificate_authorities:
  - $PATH_FILE_VNG_TRUST_PEM
 ssl.certificate: "$PATH_FILE_USER_CER_PEM"
 ssl.key: "$PATH_FILE_USER_KEY_PEM"
 ssl.verification_mode: "none"
logging.level: info
logging.to_files: true
logging.files:
 path: /var/log/filebeat
 name: filebeat
 keepfiles: 7
 permissions: 0644
 • Trong đó:

  • Tại input đường dẫn tới file log

  • Tại output , các biến cần điền bạn lấy từ bước tải certicate ở trên:

   • $BOOTSTRAP_SERVERS, $TOPIC lấy trong file info.md

   • $PATH_FILE_VNG_TRUST_PEM,$PATH_FILE_USER_CER_PEM,$PATH_FILE_USER_KEY_PEM là đường dẫn tới file VNG.trust.pem user.cer.pem user.key.pem

 • Đọc thêm cấu hình nâng cao khác tại Configure Filebeat | Filebeat Reference [8.8] | Elastic


Quản trị

Nếu cài thủ công, mặc định agent log sau khi cài sẽ không tự động bật, bạn kiểm tra việc khởi động (start) và enable (tự khởi động cùng máy) cho chúng.

 • Start

systemctl start filebeat
 • Enable

systemctl enable filebeat
 • Stop

systemctl stop filebeat
 • Reload

systemctl reload filebeat
 • Restart

systemctl restart filebeat
 • Observe

systemctl status filebeat
journalctl -f --unit filebeat
tail -f /var/log/filebeat
 • Uninstall

tapt remove --purge filebeat


Last updated