Cơ Chế Phân Phối Dữ Liệu

Hệ Thống CDN Dang Sử dụng 2 phương pháp phân phối dữ liệu là PULL với dữ liệu đầu vào, và PUSH cho dữ liệu đầu ra.

Last updated