Field mapping

Nếu Log mapping mang ý nghĩa là quy định lại về định danh của một số field trong dữ liệu log thì Field mapping là tính năng mà chúng tôi cung cấp nhằm giúp bạn điều chỉnh kiểu dữ liệu của các field từ log đổ về hệ thống vMonitor Platform.

Để thay đổi loại dữ liệu phù hợp với các field từ log đổ về, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới:

  1. Đăng nhập vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vmonitor. Nếu bạn chưa có tài khoản, đăng ký miễn phí tại tại đây.

  2. Chọn thư mục Log.

  3. Chọn Field mapping.

  4. Nếu bạn chỉnh sửa trên field có loại dữ liệu Number, hệ thống hiển thị màn hình Chỉnh sửa field. Chọn Format phù hợp với field mà bạn đang chọn:

6. Nếu bạn chỉnh sửa trên field có loại dữ liệu Date, hệ thống hiển thị màn hình Chỉnh sửa field. Chọn FormatDate format pattern phù hợp với field mà bạn đang chọn:

7. Chọn Save.

Last updated