Expose một service thông qua vLB Layer4

Điều kiện cần

Để có thể khởi tạo một ClusterDeploy một Workload, bạn cần:

 • Có ít nhất 1 VPC và 1 Subnet đang ở trạng thái ACTIVE. Nếu bạn chưa có VPC, Subnet nào, vui lòng khởi tạo VPC, Subnet theo hướng dẫn tại đây.

 • Có ít nhất 1 SSH key đang ở trạng thái ACTIVE. Nếu bạn chưa có SSH key nào, vui lòng khởi tạo SSH key theo hướng dẫn tại đây.

 • Đã cài đặt và cấu hình kubectl trên thiết bị của bạn. vui lòng tham khảo tại đây nếu bạn chưa rõ cách cài đặt và sử dụng kuberctl. Ngoài ra, bạn không nên sử dụng phiên bản kubectl quá cũ, chúng tôi khuyến cáo bạn nên sử dụng phiên bản kubectl sai lệch không quá một phiên bản với version của cluster.


Khởi tạo Cluster

Cluster trong Kubernetes là một tập hợp gồm một hoặc nhiều máy ảo (VM) được kết nối lại với nhau để chạy các ứng dụng được đóng gói dạng container. Cluster cung cấp một môi trường thống nhất để triển khai, quản lý và vận hành các container trên quy mô lớn.

Để khởi tạo một Cluster, hãy làm theo các bước bên dưới:

Bước 1: Truy cập vào https://vks.console.vngcloud.vn/overview

Bước 2: Tại màn hình Overview, chọn Activate.

Bước 3: Chờ đợi tới khi chúng tôi khởi tạo thành công tài khoản VKS của bạn. Sau khi Activate thành công, bạn hãy chọn Create a Cluster

Bước 4: Tại màn hình khởi tạo Cluster, chúng tôi đã thiết lập thông tin cho Cluster và một Default Node Group cho bạn, bạn có thể giữ các giá trị mặc định này hoặc điều chỉnh các thông số mong muốn cho Cluster và Node Group của bạn tại Cluster Configuration, Default Node Group Configuration, Plugin. Khi bạn chọn bật option , mặc định chúng tôi sẽ cài sẵn plugin này vào Cluster của bạn.

Bước 5: Chọn Create Kubernetes cluster. Hãy chờ vài phút để chúng tôi khởi tạo Cluster của bạn, trạng thái của Cluster lúc này là Creating.

Bước 6: Khi trạng thái ClusterActive, bạn có thể xem thông tin Cluster, thông tin Node Group bằng cách chọn vào Cluster Name tại cột Name.


Kết nối và kiểm tra thông tin Cluster vừa tạo

Sau khi Cluster được khởi tạo thành công, bạn có thể thực hiện kết nối và kiểm tra thông tin Cluster vừa tạo theo các bước:

Bước 1: Truy cập vào https://vks.console.vngcloud.vn/k8s-cluster

Bước 2: Danh sách Cluster được hiển thị, chọn biểu tượng và chọn Download Config File để thực hiện tải xuống file kubeconfig. File này sẽ giúp bạn có toàn quyền truy cập vào Cluster của bạn.

Bước 3: Đổi tên file này thành config và lưu nó vào thư mục ~/.kube/config

Bước 4: Thực hiện kiểm tra Cluster thông qua lệnh:

 • Chạy câu lệnh sau đây để kiểm tra node

kubectl get nodes
 • Nếu kết quả trả về như bên dưới tức là bạn Cluster của bạn được khởi tạo thành công với 3 node như bên dưới.

NAME                      STATUS   ROLES  AGE  VERSION
ng-0e10592c-e70e-404d-a4e8-5e3b80f805e4-834b7  Ready   <none>  50m  v1.28.8
ng-0e10592c-e70e-404d-a4e8-5e3b80f805e4-cf652  Ready   <none>  23m  v1.28.8
ng-0f4ed631-1252-49f7-8dfc-386fa0b2d29b-a8ef0  Ready   <none>  28m  v1.28.8

Khởi tạo Service Account và cài đặt VNGCloud Controller Manager

Chú ý:

Khi bạn thực hiện khởi tạo Cluster theo hướng dẫn bên trên, nếu bạn chưa bật option Enable vLB Native Integration Driver, mặc định chúng tôi sẽ không cài sẵn plugin này vào Cluster của bạn. Bạn cần tự thực hiện Khởi tạo Service Account và cài đặt VNGCloud Controller Manager theo hướng dẫn bên dưới. Nếu bạn đã bật option Enable vLB Native Integration Driver, thì chúng tôi đã cài sẵn plugin này vào Cluster của bạn, hãy bỏ qua bước Khởi tạo Service Account, cài đặt VNGCloud Controller Manager và tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn kể từ Deploy một Workload.

Hướng dẫn khởi tạo Service Account và cài đặt VNGCloud Controller Manager

Khởi tạo Service Account

 • Khởi tạo hoặc sử dụng một service account đã tạo trên IAM và gắn policy: vLBFullAccess, vServerFullAccess. Để tạo service account bạn truy cập tại đây và thực hiện theo các bước sau:

  • Chọn "Create a Service Account", điền tên cho Service Account và nhấn Next Step để gắn quyền cho Service Account

  • Tìm và chọn Policy: vLBFullAccess và Policy: vServerFullAccess, sau đó nhấn "Create a Service Account" để tạo Service Account, Policy: vLBFullAccess vàPolicy: vServerFullAccess do VNG Cloud tạo ra, bạn không thể xóa các policy này.

  • Sau khi tạo thành công bạn cần phải lưu lại Client_IDSecret_Key của Service Account để thực hiện bước tiếp theo.

 • Gỡ cài đặt cloud-controller-manager

kubectl get daemonset -n kube-system | grep -i "cloud-controller-manager"

# if your output is similar to the following, you MUST delete the old plugin
kubectl delete daemonset cloud-controller-manager -n kube-system --force
 • Bên cạnh đó, bạn có thể xóa Service Account đang sử dụng cho cloud-controller-manager vừa gỡ

kubectl get sa -n kube-system | grep -i "cloud-controller-manager"

# if your output is similar to the above, you MUST delete this service account
kubectl delete sa cloud-controller-manager -n kube-system --force

Cài đặt VNGCloud Controller Manager

 • Cài đặt Helm phiên bản từ 3.0 trở lên. Tham khảo tại https://helm.sh/docs/intro/install/ để biết cách cài đặt.

 • Thêm repo này vào cluster của bạn qua lệnh:

helm repo add vks-helm-charts https://vngcloud.github.io/vks-helm-charts
helm repo update
 • Thay thế thông tin ClientID, Client Secret và ClusterID của cụm K8S của bạn và tiếp tục chạy:

helm install vngcloud-controller-manager vks-helm-charts/vngcloud-controller-manager --replace \
 --namespace kube-system \
 --set cloudConfig.global.clientID= <Lấy ClientID của Service Account được tạo trên IAM theo hướng dẫn bên trên> \
 --set cloudConfig.global.clientSecret= <Lấy ClientSecret của Service Account được tạo trên IAM theo hướng dẫn bên trên>\
 --set cluster.clusterID= <Lấy Cluster ID của cluster mà bạn đã khởi tạo trước đó>
 • Sau khi việc cài đặt hoàn tất, thực hiện kiểm tra trạng thái của vngcloud-Integrate-controller pods:

kubectl get pods -n kube-system | grep vngcloud-controller-manager

Ví dụ như ảnh bên dưới là bạn đã cài đặt thành công vngcloud-controller-manager:

NAME                     READY  STATUS  RESTARTS   AGE
vngcloud-controller-manager-8864c754c-bqhvz  1/1   Running  5 (91s ago)  3m13sc

Deploy một Workload

Sau đây là hướng dẫn để bạn deploy service nginx trên Kubernetes.

Bước 1: Tạo Deployment, Service cho Nginx app.

 • Tạo file nginx-service-lb4.yaml với nội dung sau:

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: nginx-app
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: nginx
 replicas: 1
 template:
  metadata:
   labels:
    app: nginx
  spec:
   containers:
   - name: nginx
    image: nginx:1.19.1
    ports:
    - containerPort: 80
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: nginx-service
spec:
 selector:
  app: nginx
 type: LoadBalancer 
 ports:
  - protocol: TCP
   port: 80
   targetPort: 80
 • Deploy Service này bằng lệch:

kubectl apply -f nginx-service-lb4.yaml

Bước 2: Kiểm tra thông tin Deployment, Service vừa deploy

 • Chạy câu lệnh sau đây để kiểm tra Deployment

kubectl get svc,deploy,pod -owide
 • Nếu kết quả trả về như bên dưới tức là bạn đã deploy Deployment thành công.

NAME          TYPE      CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP  PORT(S)    AGE   SELECTOR
service/kubernetes   ClusterIP   10.96.0.1   <none>    443/TCP    5h15m  <none>
service/nginx-service  LoadBalancer  10.96.74.154  <pending>   80:31623/TCP  2s   app=nginx

NAME            READY  UP-TO-DATE  AVAILABLE  AGE  CONTAINERS  IMAGES     SELECTOR
deployment.apps/nginx-app  0/1   1      0      2s  nginx    nginx:1.19.1  app=nginx

NAME               READY  STATUS       RESTARTS  AGE  IP    NODE                      NOMINATED NODE  READINESS GATES
pod/nginx-app-7f45b65946-bmrcf  0/1   ContainerCreating  0     2s  <none>  ng-e0fc7245-0c6e-4336-abcc-31a70eeed71d-46179  <none>      <non

Lúc này, hệ thống vLB sẽ tự động tạo một LB tương ứng cho nginx app đã deployment, ví dụ:

Bước 3: Để truy cập vào app nginx vừa export, bạn có thể sử dụng URL với định dạng:

http://Endpoint/

Bạn có thể lấy thông tin Public Endpoint của Load Balancer tại giao diện vLB. Cụ thể truy cập tại https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vserver/load-balancer/vlb/

Ví dụ, bên dưới tôi đã truy cập thành công vào app nginx với địa chỉ : http://180.93.181.20/

Bạn có thể xem thêm về ALB tại Working with Network load balancing (NLB).

Last updated