Thống kê (Dashboard)

Cho phép bạn xem được các thống kê tổng quan về tình trạng hệ thống, bao gồm công suất điện, nhiệt độ, độ ẩm,…

Thống kê không gian thuê

  • Xem thống kê số lượng Lồng (Cage), Rack, Rack unit mà bạn đã thuê

  • Xem thống kê số Rack đã sử dụng trên tổng số Rack đã thuê. (Một Rack được xem là đã sử dụng khi có ít nhất 1 Rack unit có lắp đặt thiết bị, Tổng số rack được tính dựa trên số rack mà bạn đã thuê không bao gồm các Rack để dành cho bạn)

  • Xem thống kê số Rack unit đã được sử dụng trên tổng số Rack unit. (một Rack unit được xem là đã sử dụng khi có thiết bị lắp đặt trên đó. Tổng số Rack unit được tính bằng số Rack Unit thuộc các tủ Rack thuê trọn tủ cộng với các Rack unit thuê lẻ).

Thống kê thông số nguồn điện và môi trường

  • Total active power: tổng công suất điện đo được của các rack mà bạn đang thuê

  • Average temperature: nhiệt độ trung bình của các rack mà bạn đang thuê

Lưu ý

  • Chỉ người dùng thuê trọn Rack mới có thể xem thông tin đầy đủ.

  • Dữ liệu sẽ được làm mới mỗi 30 giây

  • Dữ liệu được tính dựa trên thông tin Site mà bạn chọn

Last updated