Bắt đầu với Kubernetes Cluster

Các hướng dẫn sau đây giới thiệu về các công cụ có sẵn và quy trình từng bước cơ bản để chạy vContainer. Tài liệu sẽ hướng dẫn bạn các bước cơ bản để cài đặt và cấu hình công cụ kubectl trong Kubernetes. Sau đó sẽ bắt đầu hướng dẫn bạn cách sử dụng giao diện bảng điều khiển VNG Cloud Portal để hoàn thành các tác vụ phổ biến nhằm chạy vContainer của bạn trên đám mây VNG Cloud

Nội dung

Last updated