Widget

Tổng quan

Widget trong Dashboard là các biểu đồ được sử dụng để trực quan hóa thông tin metrics hoặc logs. Chúng có thể hiển thị thông tin như là biểu đồ, báo cáo.


Khởi tạo Widget

Đối với mỗi loại dữ liệu metric và logs, chúng tôi hỗ trợ các loại biểu đồ như bên dưới. Chọn vào từng loại để xem chi tiết cách tạo một Widget tương ứng.


Chỉnh sửa Widget

Bạn đã khởi tạo một Widget trên một Dashboard. Hiện tại Widget này không đáp ứng đúng mong muốn về hiển thị dữ liệu của bạn, lúc này bạn có thể chỉnh sửa Widget. Để chỉnh sửa Widget trong Dashboard, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới:

 1. Đăng nhập vào vMonitor Platform tại đây.

 2. Chọn thư mục Dashboard.

 3. Chọn Dashboard chứa Widget mà bạn muốn chính sửa.

 4. Chỉnh sửa các thông số cho biểu đồ mà bạn mong muốn. Các thông số mà bạn có thể chỉnh sửa bao gồm: Graph style (Loại biểu đồ), Graph your data (Biểu đồ dữ liệu của bạn), Fixed time range (Khung thời gian cố định), Configure graph (Cấu hình thuộc tính biểu đồ).Việc chỉnh sửa này tương tự như khi bạn thực hiện tạo mới một Widget.

 5. Chọn Save.


Xóa Widget

Bạn đã khởi tạo một Widget trên một Dashboard. Hiện tại bạn không có nhu cầu sử dụng Widget này nữa, bạn có thể xóa chúng khỏi Dashboard của bạn. Để xóa Widget khỏi Dashboard, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới:

 1. Đăng nhập vào vMonitor Platform tại đây.

 2. Chọn thư mục Dashboard.

 3. Chọn Dashboard chứa Widget mà bạn muốn xóa.

 4. Chọn Delete.

 5. Tại màn hình xác nhận xóa Widget, chọn Delete.

Widget được xóa khỏi Dashboard của bạn cũng như xóa khỏi hệ thống của chúng tôi. Nếu bạn không có nhu cầu sử dụng Dashboard chứa Widget vừa được xóa này, hãy thực hiện xóa Dashboard đó.


Export thông tin từ Widget

Để tải xuống dữ liệu từ một Widget với định dạng CSV, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới:

 1. Đăng nhập vào vMonitor Platform tại đây.

 2. Chọn thư mục Dashboard.

 3. Chọn Dashboard chứa Widget mà bạn muốn export thông tin.

 4. Tại Widget mà bạn muốn export thông tin, chọn Export Table.

 5. Chọn Export as CSV.

Last updated