Console Node

Bạn có thể truy cập vào các Node trong Node Group của Kubernetes Cluster sau khi khởi tạo nó.


Console Node trên bảng điều khiển vServer

Quyền tối thiểu

Để Console vào Node, bạn phải có quyền IAM tối thiểu chạy hành động sau:

  • GetConsoleOfNode

  1. Truy cập vào bảng điều khiển vServer của chúng tôi tại: https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vserver/container/cluster

  2. Chọn vào xem chi tiết Cluster bằng cách nhấn vào tên của Cluster, sau đó chọn Tab Node Group tại trang chi tiết

  3. Tại danh sách Node Group, chọn vào Node Detail

  4. Danh sách các Node hiển thị, tại đây bạn có thể chọn Console để đăng nhập vào Node

Last updated