Volume Types

Volume Type thể hiện thông tin hiệu năng của volume. VNG Cloud sử dụng Volume Type để cung cấp tính năng QoS cho Volume. QoS giúp kiểm soát băng thông và IOPS cho từng Volume, bạn cần chọn mức QoS phù

Volume QoS

IOPS là chỉ số thể hiện số read/write có thể thực hiện trên volume trong mỗi giây. IOPS cao sẽ cần thiết cho các ứng dụng nhạy cảm về giao tiếp đọc ghi data ví dụ như các ứng dụng database.

Bảng sau mô tả thông tin IOPS chi tiết cho từng loại Volume Type:

Volume TypeIOPS maxDisk TypeDescription

200

200

SSD SATA

400

400

SSD SATA

800

800

SSD SATA

1000

1000

SSD SATA

1200

1200

SSD SATA

1600

1600

SSD SATA

3000

3000 shared

SSD SATA

Shared IOPS with other customer

3200

3200

SSD SATA

6400

6400

SSD SATA

10000

10000

SSD SATA

custom

custom

SSD SATA

5000

5000

SSD NVMe

10000

10000

SSD NVMe

20000

20000

SSD NVMe

40000

40000

SSD NVMe

60000

60000

SSD NVMe

Bạn có thể thay đổi Volume Type bất cứ lúc nào.

Last updated