Add a HTTPS listener

Sử dụng hướng dẫn này để thêm mới một HTTPS Listener vào một Application Load Balancer có sẵn.

Cách thêm mới HTTPS Listener

 1. Truy cập vào trang chủ Load Balancer tại đây: https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vserver/load-balancer/vlb

 2. Tại trang chủ Load Balancer, click chọn Load Balancer cần thêm mới Listener.

 3. Tại phần thông tin chi tiết Load Balancer, chọn tab Listener.

 4. Nhấn chọn nút "Thêm mới Listener", một cửa sổ giao diện hiện lên cho phép bạn cấu hình thông tin Listener

 5. Tại cửa sổ thêm mới, cấu hình các thông tin như:

  • Tên Listener: Lưu ý rằng tên Listener không thể thay đổi sau khi khởi tạo

  • Chọn Giao thức HTTPS và Port (mặc định hiển thị Port 443 và tăng dần nếu các Port nhỏ hơn đã được sử dụng)

  • Chọn Certifiate mặc định

  • Chọn danh sách Certificate sử dụng như là SNI: Lưu ý rằng bạn không thể gỡ bỏ/thay đổi các Certificate dùng cho tính năng SNI một khi hoàn tất khởi tạo HTTPS Listener

  • Cấu hình request Header tại phần cấu hình nâng cao: Mặc định điền sẵn X-Fowarded-For, X-Forwarded-Proto, X-Fowarded-Port, có thể bỏ chọn Header nếu không có nhu cầu.

  • Bật tính năng Client Certificate Authentication: Client CA là tính năng bảo mật nâng cao của Load Balancer, giúp xác thực ứng dụng khách bằng cách sử dụng Certificate. Tìm hiểu thêm về tính năng Client Certificate Authentication

  • Cấu hình Pool mặc định và hành động: Trong trường các request đến Listener nằm ngoài danh sách Policies được cấu hình, các request này sẽ được chuyển hướng đến Pool mặc định để xử lý.

  • Cấu hình nâng cao: Tham khảo thêm các hướng dẫn cấu hình nâng cao theo tính năng như bên dưới

Last updated