Xem chiết khấu của partner theo Deal

Bước 1: Partner vào menu “Chiết khấu đại lý” như hình:

Bước 2: Xem thông tin chiết khấu đại lý theo Deal

(2): Thể hiện các discount thông thường không qua deal

(3): Các discount theo deal của partner

(4): Thông tin deal được discount

(5): Trạng thái của discount theo deal đang được active và chờ active. Trường hợp này chỉ xảy ra khi sắp hết hợp đồng và ký phụ lục hợp đồng mới.

Last updated