Làm việc với Product Logs

Tổng quan

Infrastructure List là nơi sẽ liệt kê các product mà vMonitor Platform Logs hỗ trợ tích hợp logs, các product có hỗ trợ logs được liệt kê bên dưới

  • vStorage-Log: là nơi quản lý danh sách các vStorage Project mà bạn có thể bật để coi logs trên từng Project.

  • vLB-Log: là nơi quản lý danh sách các vLB instance mà bạn có thể bật để coi logs.

  • vCDN_log: là nơi quản lý danh sách các vCDN mà bạn có thể bật để coi logs.

Last updated