Làm việc với Location

Location là nơi mà ở đó sẽ chạy các API Test tới endpoint (URL, hostname) của bạn. Có 2 loại Location là Public Location và Private Location có những đặc điểm như sau:

  • Public Location: là các locations do VNG Cloud quản lý, sử dụng cho nhu cầu kiểm tra các endpoint có thể truy cập bằng internet

  • Private location: là các locations do bạn tự cài đặt và quản lý, sử dụng cho nhu cầu kiểm tra các endpoint nằm trong mạng nội bộ, không truy cập được từ internet.

Last updated